Algemene voorwaarden

Download voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemene verkoop- en aannemingsvoorwaarden Kuik Keukens Versie 2023.

 

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

1. Kuik Keukens: de gebruiker van deze voorwaarden, waaronder de vennootschap onder firma Kuik Keukens, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75852063.

2. Opdrachtgever: iedere partij die met Kuik Keukens een overeenkomst sluit met betrekking tot koop, aanneming van werk, opdracht of anderszins.

3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Bedrijf: een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

5. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Kuik Keukens of Opdrachtgever.

6. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Kuik Keukens en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.

7. Contract: de schriftelijke vastlegging door Kuik Keukens van de inhoud van de Overeenkomst.

 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Kuik Keukens en Opdrachtgever.

2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

1. Alle door Kuik Keukens uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien hij een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door Kuik Keukens worden herroepen. Alle door Kuik Keukens uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn maximaal 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen of vermeld door Kuik Keukens.

2. Een overeenkomst tussen Kuik Keukens en Opdrachtgever komt pas tot stand wanneer Opdrachtgever de offerte getekend heeft geretourneerd, Kuik Keukens een e-mail van Opdrachtgever heeft ontvangen waarin Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Kuik Keukens dan wel wanneer Kuik Keukens (of een Derde namens Kuik Keukens) met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

3. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Opdrachtgever slechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van Kuik Keukens.

4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Kuik Keukens worden overschreden. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opzegging, ontbinding en/of opschorting.

5. Alle door Kuik Keukens uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever aan Kuik Keukens ter beschikking is gesteld.

 

4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Kuik Keukens, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd, schriftelijk (daaronder niet begrepen: e-mail) een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door Kuik Keukens ook binnen deze termijn uitblijft.

3. Opdrachtgever dient op eigen initiatief alle juiste instructies, gegevens en documenten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, en verder al hetgeen waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is (waaronder – maar niet uitsluitend – hetgeen is opgesomd in het volgende artikel in lid 2) aan Kuik Keukens tijdig beschikbaar te stellen. Daaronder valt ook (maar niet uitsluitend) informatie over de bodem van het te bebouwen / te bewerken gedeelte, de staat van de ondergrond, benodigd voor het goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden. Opdrachtgever staat er voor in dat de door of namens hem aan Kuik Keukens verstrekte gegevens, documenten en verder al hetgeen waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, juist en volledig zijn.

4. Indien Kuik Keukens gegevens nodig heeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan Kuik Keukens ter beschikking heeft gesteld.

5. Kuik Keukens heeft het recht om Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Wanneer Opdrachtgever aan Kuik Keukens materialen of andere zaken levert voor de ver- of bewerking door Kuik Keukens of Kuik Keukens in het kader van de Overeenkomst bepaalde zaken of delen daarvan dient te slopen en/of te verwijderen, vervalt het eventuele uitschot door de ver- of bewerking respectievelijk deze zaken aan Kuik Keukens, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op (schade)vergoeding. Kosten voor de afvoer en/of storting van stoffen en andere zaken die vrijkomen als gevolg van de hiervoor genoemde werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever.

7. Het staat Kuik Keukens vrij binnen de kaders van de verplichtingen in de Overeenkomst de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. Kuik Keukens heeft daardoor ook (maar niet uitsluitend) het recht te bepalen op welke momenten hij zijn personeel of de door hem ingeschakelde Derden inzet voor de uitvoering van de werkzaamheden en tijdens door weersomstandigheden veroorzaakte improductieve dagen naar eigen inzicht in te vullen.

8. De termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk c.q. uitvoering van een dienst c.q. levering van een zaak wordt verlengd met de periode waarin welke Opdrachtgever niet voldoet aan enige verbintenis tegenover Kuik Keukens.

 

5. Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat Kuik Keukens tijdig en onbelemmerd zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat Kuik Keukens of de door hem ingeschakelde Derde(n), zodra zij op het werkterrein of in het gebouw zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor dat Kuik Keukens of de door Kuik Keukens ingeschakelde Derden tijdig kunnen beschikken over: a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het werk, het werkterrein, de werkomstandigheden en verder alle gegevens die Kuik Keukens nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals (maar niet uitsluitend) actuele foto’s en tekeningen van de keuken, actuele foto’s van de plaats waar de keuken moet worden geplaatst en informatie over etage waar de keuken geplaatst moet worden en de weg en toegang daar naartoe); b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen); c. toegang tot het (voldoende verwarmde) gebouw en/of het terrein waarin of waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd; d. voldoende gelegenheid voor aanvoer (inclusief laden en lossen), beveiligde opslag en afvoer (inclusief laden en lossen) van materialen en hulpmiddelen; e. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water; f. alle benodigde materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden; g. schaft- en sanitaire gelegenheden, zoals (maar niet uitsluitend) af te sluiten en weersbestendige schaftplaats en toilet; h. de eventuele plannen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden of door Derden worden verlangd, zoals (maar niet uitsluitend) veiligheidsplannen en gezondheidsplannen; i. voldoende parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

3. Het gebruik van en de aansluitingen voor de benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.Het is Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, aan of op het werk werkzaamheden uit te (laten) voeren, behalve in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van Kuik Keukens.

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan en niet mogelijk de Overeenkomst of rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde of te bezwaren (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – met een pandrecht) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kuik Keukens. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 3:83 lid 2 BW.

6. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat uit te voeren werkzaamheden of leveringen welke niet tot de prestaties van Kuik Keukens behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de levering van zaken en/ of uitvoering van de werkzaamheden door Kuik Keukens geen vertraging ondervinden.

8. De werkzaamheden dienen op ieder moment te kunnen worden uitgevoerd door Kuik Keukens of de door Kuik Keukens ingeschakelde Derden en in ieder geval op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur.

9. Opdrachtgever draagt er op eigen initiatief zorg voor dat Kuik Keukens tijdig voor aanvang van de werkzaamheden beschikt over alle relevante informatie over de plaats van leidingen, kabels en andere zaken die (bijvoorbeeld in de muren) verborgen zijn en kunnen worden geraakt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden (bijvoorbeeld door boorwerkzaamheden). Kuik Keukens is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat hij of door hem ingeschakelde personeelsleden of Derden een leiding, kabel of andere zaken in de muur beschadigen.

10. Kuik Keukens zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

 

6. Werkterrein, verkeer, bouwstoffen, afvalstoffen en andere materialen

1. Opdrachtgever is gehouden om ruim voor aanvang van de werkzaamheden door Kuik Keukens het terrein en/of gebouw(en) waarop c.q. waarin Kuik Keukens de werkzaamheden dient uit te voeren in goede staat te brengen, zodanig dat Kuik Keukens alle werkzaamheden adequaat en zonder enige vertraging kan uitvoeren. Opdrachtgever dient er zoal (maar niet uitsluitend) voor te zorgen dat de vloer waarop de keuken wordt geplaatst voldoende draagkracht heeft, qua hoogte is afgestemd op de te plaatsen keuken, egaal en waterpas is (dan wel anderszins is afgestemd op de te plaatsen keuken).

2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materialen en/of bouwstoffen te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het werk kunnen worden gebracht. Opdrachtgever dient het werkterrein en de toegangswegen daartoe zodanig in te richten dat het aanvoeren van materialen en/of bouwstoffen binnen het werkterrein mogelijk is tot aan de plek waar de materialen en/of bouwstoffen worden verwerkt, waarbij de aanvoer tot aan de plek van verwerking steeds mogelijk moet zijn met behulp van gangbare hulpmiddelen/machines.

3. Kuik Keukens kan Opdrachtgever gelegenheid geven de materialen, grondstoffen en andere zaken te keuren. Opdrachtgever dient de betreffende zaken in dat geval terstond te keuren. Indien Opdrachtgever de betreffende zaken afkeurt, dient hij dit terstond kenbaar te maken aan Kuik Keukens. Indien Opdrachtgever de betreffende zaken niet terstond keurt of indien Opdrachtgever niet terstond na de keuring gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk en gespecificeerd kenbaar maakt de zaken af te keuren, verliest hij het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door een gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen.

4. Voor de door Kuik Keukens voor de uitvoering van het werk benodigde en aangeleverde materialen, grondstoffen, gereedschappen en andere zaken draagt Opdrachtgever het risico, vanaf het moment waarop deze zaken op het werkterrein van Opdrachtgever zijn aangevoerd. Opdrachtgever draagt dit risico alleen gedurende de tijd dat deze zaken zich buiten normale werktijden van Kuik Keukens daar bevinden.

5. Opdrachtgever is verplicht om voor zijn eigen rekening en risico het werk, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) het gebouwde of te bouwen object waarbinnen, aan of - op het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren en verzekerd te houden bij een in Nederland gevestigde verzekeraar van goede naam en faam tegen alle redelijkerwijs mogelijke schadeoorzaken.

6. Opdrachtgever is verplicht voor eigen rekening zorg te dragen voor de nodige afzettingen van het werkterrein en relevante wegen en dient verder alle verkeersmaatregelen uit te voeren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden door Kuik Keukens c.q. die van overheidswege of door Derden van Opdrachtgever worden verlangd.

7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient Opdrachtgever voor eigen rekening en risico faciliteiten aan Kuik Keukens aan te bieden, waardoor Kuik Keukens de afvalstoffen, (knip)resten, puin en soortgelijke stoffen kan achterlaten op of in de directe nabijheid van het werkterrein, zonder dat Opdrachtgever daarvoor kosten bij Kuik Keukens in rekening kan brengen.

8. Indien bouwstoffen, hulpmiddelen, materialen, apparatuur of andere zaken, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, levert dit geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Kuik Keukens op en kan Kuik Keukens niet worden aangesproken voor gevolgen en is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Kuik Keukens hierdoor lijdt.

 

7. Garantie

1. Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat Kuik Keukens geen garantie geeft op het werk, de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden.

2. In alle gevallen waarin Kuik Keukens een of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.

3. Kuik Keukens kan niet gehouden worden aan uitingen van derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op grondstoffen.

4. Opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van Kuik Keukens, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover Kuik Keukens is nagekomen en nakomt.

5. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat Kuik Keukens gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte of opgeleverde geen gebreken vertoont die het gevolg zijn van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte of opgeleverde niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor Opdrachtgever het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van Kuik Keukens onder deze garantiebepaling op. 6. Alleen Opdrachtgever kan (persoonlijk) een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden/wordt overgedragen.

7. De garantie geldt niet wanneer: a. Opdrachtgever niet heeft gehandeld conform het volgende artikel van deze voorwaarden; b. Opdrachtgever enige verplichting tegenover Kuik Keukens (voortvloeiend uit deze overeenkomst, zoals - maar niet uitsluitend - het tijdig betalen van de facturen, of uit enige andere rechtsverhouding met Kuik Keukens) niet nakomt, niet is nagekomen of indien er aanwijzingen zijn dat Opdrachtgever enige verplichting niet zal nakomen; c. de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, instructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens Kuik Keukens, de leverancier van Kuik Keukens en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen; d. er sprake is van normale slijtage; e. er sprake is van transport- of verwerkingsschade; f. er sprake is van ongelukken en misbruik van de zaak; g. de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen misbruik, verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken; h. er sprake is van schade of gebreken veroorzaakt door klimatologische invloeden; i. de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, gebruikt blijft worden j. er sprake is van natuurlijke effecten, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) wanneer beton of hout (doordat het ‘leeft’) gaat werken en er bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) (krimp)scheuren of kieren ontstaan of wanneer er kleurverschillen optreden door verschil in aanwezigheid van zonlicht.

8. Een door Kuik Keukens gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Kuik Keukens in voor eventueel door de Opdrachtgever of door derden geleden schade.

9. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor hetgeen vervangen of hersteld is, verstrekt.

10. Indien de onderaannemer of leverancier van Kuik Keukens of de fabrikant van de zaak of het materiaal garantie geeft op de zaak of het materiaal en de garantievoorwaarden van de onderaannemer, leverancier of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die Kuik Keukens stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de onderaannemer c.q. leverancier c.q. fabrikant. Indien de onderaannemer, leverancier of de fabrikant garantie geeft op de zaak of het materiaal en de garantievoorwaarden van de onderaannemer, leverancier of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die Kuik Keukens stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de onderaannemer c.q. leverancier c.q. fabrikant.

11. Opdrachtgever dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat hij en de eindgebruiker van de door Kuik Keukens geleverde zaken en opgeleverde werken, beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, instructies, verwerkingsvoorschriften, installatieinstructies of andere instructies die, door of namens Kuik Keukens, de leverancier van Kuik Keukens en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. De Opdrachtgever vrijwaart Kuik Keukens voor aanspraken van derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde instructies.

12. De door Kuik Keukens geleverde en/of gemonteerde materialen betreffen regelmatig natuurlijke materialen (zoals hout en graniet) en beton. Deze materialen kunnen gaan ‘werken’, waardoor er onder meer (maar niet uitsluitend) (krimp)scheuren en kieren kunnen ontstaan. Ook kunnen deze materialen gevoelig zijn voor externe omstandigheden, zoals zonlicht en schoonmaakmiddelen.

13. Indien hetgeen als genoemd in het vorige lid effect heeft op hetgeen Kuik Keukens heeft afgeleverd en/of gemonteerd, betekent dit in geen geval dat Kuik Keukens tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen.

14. Het volgende artikel van deze voorwaarden is ook van toepassing in geval van garantie.

 

8. Afronding werkzaamheden, controle en reclametermijn

1. Opdrachtgever dient de dienstverlening en te leveren zaken direct na het einde van de werkzaamheden respectievelijk bij de aflevering te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen zo spoedig mogelijk na de controle, maar in ieder geval uiterlijk 5 werkdagen na het einde van de werkzaamheden c.q. de aflevering van de zaken, gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd en schriftelijk aan Kuik Keukens te worden medegedeeld. In het geval van een overeenkomst van aanneming van werk, geldt de regeling van artikel 7:758 BW. Daarbij geldt dat alle gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs kan ontdekken, gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd mondeling én schriftelijk aan Kuik Keukens dienen te worden medegedeeld.

2. Indien Opdrachtgever niet ter zake deskundig is, dan is hij verplicht om zich bij de controle te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een deskundige.

3. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na de ontdekking ervan gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd en schriftelijk aan Kuik Keukens mee te delen.

4. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen, afwerking, kleuren, hardheid, satinage, dikte dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de zaken, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoord en geven Opdrachtgever (onder meer - maar niet uitsluitend) niet het recht op opzegging, (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, opschorting, afkeuring of het weigeren van ontvangst of betaling van de zaken c.q. het werk. Bij de beoordeling van de uitvoering van de Overeenkomst blijft de esthetische waarde buiten beschouwing.

5. Bij reclamatie dient Opdrachtgever de zaken aan te bieden aan Kuik Keukens, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

6. Indien een zaak of het werk gebrekkig is dan wel de werkzaamheden niet conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd en tijdig is gereclameerd, zal Kuik Keukens de gebrekkige zaak/het werk binnen redelijke termijn vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan c.q. de werkzaamheden alsnog conform de Overeenkomst uitvoeren. Kuik Keukens is gerechtigd in plaats van de voorgaande verplichting vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van de gebrekkige zaak c.q. tot een maximum van de prijs voor de werkzaamheden c.q. tot een maximum van de aanneemsom. Tot meer dan het voorgaande is Kuik Keukens niet gehouden.

7. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Kuik Keukens integraal voor rekening van Opdrachtgever.

8. Reclames geven Opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.

9. Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op een tekortkoming in de prestatie c.q. kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de termijnen en voorwaarden als genoemd in dit artikel niet zijn nageleefd. In dat geval heeft Opdrachtgever onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming. 10. Indien Opdrachtgever een document heeft ondertekend of anderszins akkoord heeft gegeven voor de afronding van de werkzaamheden, de oplevering van het werk of de levering van de zaken, geldt dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig zijn en dat hetgeen is af- of opgeleverd c.q. is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoordt.

11. Indien Opdrachtgever de zaak of het werk geheel of deels in gebruik neemt, geldt dat Opdrachtgever de zaak c.q. het werk heeft aanvaard (wordt het werk als opgeleverd beschouwd) en geldt dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig zijn en dat hetgeen is af- of opgeleverd c.q. is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoordt.

 

9. Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van Kuik Keukens in euro’s, exclusief BTW, exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten en exclusief de aan- en afvoer van (vrijgekomen) (afval)stoffen en materialen.

2. Indien Kuik Keukens en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat bijvoorbeeld montage onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, zijn daar niet bij inbegrepen het verrichten van aanvullende (bouwkundige) werkzaamheden (die nodig zijn om ongestoord de montage te kunnen uitvoeren), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze aanvullende (bouwkundige) werkzaamheden zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3. Indien Kuik Keukens afwijkingen constateert ten aanzien van de door Opdrachtgever voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst opgegeven informatie (zoals – maar niet uitsluitend – staat van het gebouwde en maatvoering), is Kuik Keukens gerechtigd de prijs te verhogen en daarnaast alle kosten die Kuik Keukens daardoor maakt bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Het voorgaande levert geen ontbindingsbevoegdheid voor Opdrachtgever op.

4. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door Kuik Keukens worden doorberekend aan Opdrachtgever als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. Indien de Opdrachtgever een Consument is en Kuik Keukens binnen drie maanden een prijsverhoging doorvoert, is de Consument gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

5. Kuik Keukens is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die hij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Opdrachtgever kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Kuik Keukens.

6. In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk is Kuik Keukens gerechtigd een redelijke verhoging van de prijs te vorderen, waarbij Kuik Keukens niet gebonden is aan eerder aangeboden en/of overeengekomen eenheidsprijzen.

7. In geval van minderwerk en in het geval Kuik Keukens daarbij niet de oorspronkelijke prijs/aanneemsom in rekening kan brengen, is Kuik Keukens gerechtigd 10% van het verschil tussen de oorspronkelijke prijs/som en de uiteindelijke (door minderwerk veroorzaakte) prijs/som bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 8. Indien de werkzaamheden, om welke reden dan ook, tussentijds worden gestaakt en later opnieuw worden aangevangen, heeft Kuik Keukens recht op vergoeding door Opdrachtgever van alle kosten die daaruit voortvloeien, zoals (maar niet uitsluitend) opslagkosten en vervoers- en transportkosten.

9. De geoffreerde prijzen en overeengekomen prijzen zijn steeds gebaseerd op de uitvoering van de gehele Overeenkomst (alle onderdelen in de offerte/Overeenkomst). Wanneer Opdrachtgever de offerte slechts deels accepteert of in geval van minderwerk, is Kuik Keukens gerechtigd de prijzen in de offerte c.q. Overeenkomst aan te passen en voor de overblijvende onderdelen een hogere prijs in rekening te brengen.

 

10. Betaling en opeisbaarheid

1. Betaling dient per bank in euro’s te geschieden.

2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Kuik Keukens verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.

3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle werkelijke door Kuik Keukens gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van zijn vorderingen op Opdrachtgever, met een minimum van € 250,00 per factuur.

4. Kuik Keukens heeft het recht tussentijds (in delen) te factureren.

5. Kuik Keukens kan gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen. 

6. Opdrachtgever dient steeds minimaal 30% van de prijs uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst te betalen, 60% voorafgaand aan de montage/levering en de resterende 10% direct na montage/levering, tenzij partijen anders overeenkomen.

7. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Kuik Keukens een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Kuik Keukens heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

8. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Kuik Keukens te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Kuik Keukens uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.

9. Opdrachtgever heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van Kuik Keukens, zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de vorderingen: a. ter zake van door Kuik Keukens aan Opdrachtgever krachtens deze of enige andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of, b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of nog te verrichten diensten, en/of, c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Kuik Keukens onder eigendomsvoorbehoud op Opdrachtgever openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.

2. Alle zaken die Kuik Keukens aanwijst en waarvan Kuik Keukens middels facturen of anderszins kan aantonen dat hij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van Kuik Keukens afkomstig te zijn.

3. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.

4. Wanneer aan Opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.

 

12. Retentierecht

Wanneer Kuik Keukens goederen van Opdrachtgever onder zich heeft, is Kuik Keukens gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Kuik Keukens op dat moment op Opdrachtgever heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

 

13. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Kuik Keukens naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kuik Keukens geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Kuik Keukens niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Kuik Keukens of van Derden waarvan Kuik Keukens op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van zijn toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Kuik Keukens (waaronder – maar niet uitsluitend – de heer David Kuik).

3. Kuik Keukens heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kuik Keukens zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

14. Ontbinding en opschorting

1. Kuik Keukens behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Kuik Keukens nakomt.

2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Kuik Keukens gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien hij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Opdrachtgever, Opdrachtgever in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.

3. Voor zover Opdrachtgever een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order/opdracht of gedeelte daarvan waarin Kuik Keukens toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order/opdracht of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door Kuik Keukens conform de vorige leden, dient Opdrachtgever het resterende deel van de volledige prijs/hoofdsom te voldoen, onverminderd het recht van Kuik Keukens aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

 

15. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen (bijvoorbeeld door de geplande werkzaamheden voor (on)bepaalde tijd op te schorten). Voorzieningen die Kuik Keukens ten gevolge van de schorsing moet treffen, kosten die Kuik Keukens daardoor moet maken en schade die Kuik Keukens ten gevolge van de schorsing lijdt, worden door Opdrachtgever aan Kuik Keukens volledig vergoed.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening en risico van Kuik Keukens.

3. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen, kan Kuik Keukens bovendien vorderen, dat hem een betaling voor het uitgevoerde deel van het werk wordt gedaan. Daarbij dient Opdrachtgever aan Kuik Keukens tevens een door Kuik Keukens in redelijkheid te bepalen vergoeding te betalen met betrekking tot de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte bouwstoffen, materialen en andere zaken en alle voor Kuik Keukens uit de schorsing voorvloeiende kosten en andere schade.

4. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt is Kuik Keukens bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding, nakoming en/of ongedaanmaking. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.

5. Wordt de (verdere) uitvoering van het werk of de voltooiing daarvan onmogelijk gemaakt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, tenietgaat, verloren raakt of beschadigd raakt, zonder dat dit aan Kuik Keukens kan worden toegerekend, dan is Kuik Keukens gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding, nakoming en/of ongedaanmaking. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.

6. De aankoop van een keuken en dergelijke kan niet worden geannuleerd.

7. Indien Opdrachtgever wel een bevoegdheid heeft tot opzegging (bijvoorbeeld (van een deel van de Overeenkomst) indien (een deel van) de Overeenkomst bestaat uit een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk), houdt Kuik Keukens in het geval van opzegging recht op de volledige prijs/aanneemsom.

 

16. Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Kuik Keukens de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem geleverde zaken, de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz. 

2. Opdrachtgever garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Kuik Keukens materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.

3.Opdrachtgever garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever (of derden namens Opdrachtgever) aan Kuik Keukens verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden. Opdrachtgever vrijwaart Kuik Keukens voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die Kuik Keukens door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is Opdrachtgever gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan Kuik Keukens met betrekking tot dergelijke aanspraken.

4. Indien Kuik Keukens ‘werken’ in de zin van de Auteurswet of andere gegevens, documenten, adviezen of producten (waaronder onder meer – maar niet uitsluitend – verstaan: interieurontwerpen, bouwtekeningen, constructieve berekeningen en schetsen) aan Opdrachtgever verschaft, verkrijgt Opdrachtgever uitsluitend een licentie om deze te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verschaft en binnen de grenzen van de betreffende Overeenkomst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever heeft niet het recht voornoemde werken, gegevens, documenten, adviezen of producten of onderdelen daarvan (zoals, maar niet uitsluitend, de broncodes) aan Derden (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een ander keukenbedrijf of andere ontwerper) te verschaffen. Is de Overeenkomst tot een einde gekomen voordat de uitvoering daarvan is voltooid, dan Opdrachtgever niet (meer) het recht zonder tussenkomst of schriftelijke toestemming van Kuik Keukens de door Kuik Keukens aan Opdrachtgever verschafte werken, gegevens, documenten, adviezen of producten of onderdelen daarvan, te gebruiken of aan Derden te verschaffen.

 

17. Marketing

1. Het is Kuik Keukens en de door hem ingeschakelde Derden toegestaan op het terrein, aan gebouwen of aan andere werken van Opdrachtgever demontabele reclame-uitingen aan te brengen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op een (schade/kosten)vergoeding.

2. Kuik Keukens kan zelf opnames (zoals foto’s) (laten) maken van het werk en/of Opdrachtgever verzoeken opnames aan Kuik Keukens ter beschikking te stellen. Kuik Keukens is gerechtigd (ook in de hiervoor genoemde gevallen) opnames van het werk te publiceren en te gebruiken voor marketingdoeleinden, onder meer op zijn website en social media.

 

18. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Kuik Keukens is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Opdrachtgever als bij Derden. Tevens is Kuik Keukens niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Kuik Keukens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.

2. Indien Kuik Keukens wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order/opdracht te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot levering. Ingeval van aanneming van werk is de aansprakelijkheid van Kuik Keukens, onverminderd het vorenstaande, in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan de aanneemsom.

4 . In geval van aansprakelijkheid is Kuik Keukens uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kuik Keukens aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Kuik Keukens toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

5. Kuik Keukens is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

6.Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Kuik Keukens of zijn leidinggevende ondergeschikte(n).

7. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Kuik Keukens daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade. Denk hierbij onder meer (maar niet uitsluitend) aan de reiskosten en gederfde winst verband houdende met het feit dat Opdrachtgever c.q. eindgebruiker niet aanwezig tijdens de aanvang van de werkzaamheden of niet tijdig de juiste gegevens heeft aangeleverd.

8. Indien Kuik Keukens zaken op of in de nabijheid van het terrein of in het gebouw waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, plaatst, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor adequate beveiliging daarvan. In het geval er schade optreedt aan deze zaken, is Opdrachtgever altijd aansprakelijk voor deze schade.

9. Opdrachtgever zal Kuik Keukens vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Kuik Keukens daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Opdrachtgever.

 

19. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kuik Keukens partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

2. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Kuik Keukens en Opdrachtgever. Het staat echter Kuik Keukens vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Kuik Keukens en Opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.

3.Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.